位置:计算机毕业设计网站 > JSP/Java毕业设计N189基于JSP/Java的学生在线考试系统的设计与实现

N189基于JSP/Java的学生在线考试系统的设计与实现

关于项目问题

本作品包调试安装,并提供所有运行工具及软件下载!

如果上面没有找到适合您需求的作品,您可联系我们为您定做,定做的作品完全按照您的功能需求来做,并且后期三包,包调试,包讲解,包修改直到通过为止。

如有需要请联系客服QQ:81677093

在线时间:09:00-22:00
 • 内容简介
 • 论文目录
 • 项目目录
 • 演示视频
 • 论文预览

随着计算机技术的发展和整个社会信息文化评述的不断提高,计算机已经逐步渗透到生产、学习、生活的各个方面。将计算机技术应用于教育测量和评价的全过程中,即计算机辅助测试(Computer Assisted Test CAT)已成为国外计算机教育和教育技术领域内的一个研究热点,它从评价内容、评价方法和评价形式等多方面发展了传统测评理论和实践,并且使对信息技术能力的测评更加容易。20世纪60年代美国首先将电脑用于教育测量,如今已步入成熟应用阶段,而在国内这方面的研究才刚刚起步。

通过对国内外计算机测评系统的研究,发现早期的计算机考试主要采用卷面考试的方式,这种考试不仅出卷,阅卷繁琐,流程长,给老师带来很多的工作量,而且在阅卷过程中很可能带有教师的主观性,而学生在线考试系统不仅可以自动出卷,而且可以对学生试卷自动进行评测,以便清晰,准确,明了地反映学生成绩的情况,实现阅卷“无纸化”。同时,也可以锻炼学生的上机操作能力。

目前,能够被实现上机考试自动阅卷的软件数目还很有限。有很多可视化界面的开发软件等待此功能的实现,以方便学生上机测试和实现现场自动批阅的目的。由于自动阅卷在教育中占用重要地位,其计算机化在发达国家已达到95%以上,而我国在全国范围内推广计算机在教育中的应用,是在80年代初开始的。起步虽晚,但发展快。特别是微型计算机的出现和普及,为信息处理提供了物美价廉的手段,对于推动我国教育系统处理现代化起到了重要作用。

功能需求分析

本系统使用的角色大概分为学生、教师和管理员。

1.学生需求

学生登陆系统主要进行两类操作:在线考试,成绩查询与个人信息管理.

1)在线考试

系统能自动给学生选题,考题必须是随机分配的,以保证考试的公平性。学生在考试过程中页面将提供考试时间倒计时功能,使学生随时了解考试剩余时间。在考试时间到时,系统将自动地将学生考试试卷提交,将提醒学生离开考场。当考试试卷提交时,系统自动为选择题、判断题、填空等客观题评分然后由管理员为主观题打分。

2)成绩查询与个人信息维护

学生可以登陆系统查询各科成绩,其中成绩信息包括每种题型的得分,如单选题,问答题等。别外学生还可以查询自己的做错的题目,了解自己的考试情况。

除此之外,学生登陆系统可以查看和修改个人的基本信息,如修改密码等。

3)在线答疑

学生添加在线答疑,教师回复答疑。

2.管理员和教师需求

系统管理员登陆系统后主要进行四类操作:

1)考题维护,考试信息维护,用户维护和个人信息维护管理员可以往题中添加考题,修改错误试题和删除无用试题,考题维护包括单选题管理(单选题添加、删除、修改)、判断题管理(判断题添加、删除、修改)、填空题管理(填空题添加、删除、修改)、主观题管理(问答题添加、删除、修改)。

2)考试信息的维护

考试信息的维护主要是对于考试设置信息进行维护,这些信息主要是考试总时间,试题数量,各试题分值的分布等。

3)用户维护

系统管理员可以对用户信息(包括学生信息)进行增,删,改查操作。

4)个人信息维护

管理员也可以对自己的基本信息的维护。

5)科目信息维护

管理员管理科目信息,方便后面为每门科目开设考试。

6)试卷维护

随机生成试卷,并能按需求修改试卷中的题目数量和题目。

7)考试成绩维护

考试结束后,学生提交试卷后,客观题由系统自动打分,主观题需要管理员手工输入得分,然后总成绩由客观题加主观题得分。


N189基于JSP的学生在线考试系统的设计与实现N189基于JSP的学生在线考试系统的设计与实现N189基于JSP的学生在线考试系统的设计与实现N189基于JSP的学生在线考试系统的设计与实现N189基于JSP的学生在线考试系统的设计与实现N189基于JSP的学生在线考试系统的设计与实现
目 录

第1章 绪论    1
1.1 选题背景    1
1.2 发展现状    1
1.3 研究内容    1
1.4 论文的组成    1
1.5 本章小结    2
第2章 系统开发技术的介绍    3
2.1Adobe Dreamweaver简介    3
2.2HTML/CSS简介    3
2.3jsp简介    3
2.4Sqlserver数据库概念和特点    4
2.5本章小结    4
第3章 系统分析    5
3.1可行性分析    5
3.2功能需求分析    5
3.3业务流程分析    6
3.4数据流程分析    8
3.5本章小结    9
第4章 系统设计    10
4.1系统网络架构设计    10
4.2系统总体设计    10
4.3系统功能模块设计    11
4.4数据库设计    11
4.4.1概念模型设计    11
4.4.2数据库表设计    12
4.4.3数据库连接计    17
4.5本章小结    17
第5章 系统的实现    18
5.1主页面的实现    18
5.2登录模块的实现    19
5.3学生成绩查询模块的实现    21
5.4题目管理模块的实现    21
5.5学生管理模块的实现    25
5.6在线考试模块的实现    26
5.7主观题打分模块的实现    27
5.7章小结    27
第6章 系统测试    28
6.1运行环境说明    28
6.2界面测试    28
6.3功能测试    28
6.4测试结果    29
6.5本章小结    30
第7章 总结    31
致 谢    32
参考文献    33


卷 软件 的文件夹 PATH 列表
卷序列号为 0008-B552
D:\TEST\源码
│  jspm学生在线考试系统dzkf10论文HJS_X3Q3.docx
│  
└─jspm学生在线考试系统dzkf10程序
    │  .classpath
    │  .mymetadata
    │  .myumldata
    │  .project
    │  database.zip
    │  
    ├─.myeclipse
    ├─.settings
    │      .jsdtscope
    │      org.eclipse.wst.jsdt.ui.superType.container
    │      org.eclipse.wst.jsdt.ui.superType.name
    │      
    ├─database
    │      jspmxszxksxt10.mdf
    │      jspmxszxksxt10.sql
    │      jspmxszxksxt10_log.ldf
    │      
    ├─src
    │  ├─control
    │  │      MainCtrl.java
    │  │      Upload.java
    │  │      
    │  ├─dao
    │  │      CommDAO.java
    │  │      
    │  └─util
    │          Info.java
    │          PageManager.java
    │          SetChar.java
    │          StrUtil.java
    │          
    └─WebRoot
        │  cj_list.jsp
        │  cj_list2.jsp
        │  cj_list3.jsp
        │  css.css
        │  danxuanti_add.jsp
        │  danxuanti_detail.jsp
        │  danxuanti_list.jsp
        │  danxuanti_listxls.jsp
        │  danxuanti_updt.jsp
        │  databack.jsp
        │  image.jsp
        │  jiaojuan.jsp
        │  jiaoshixinxi_add.jsp
        │  jiaoshixinxi_detail.jsp
        │  jiaoshixinxi_list.jsp
        │  jiaoshixinxi_listxls.jsp
        │  jiaoshixinxi_updt.jsp
        │  jiaoshixinxi_updt2.jsp
        │  kemuxinxi_add.jsp
        │  kemuxinxi_list.jsp
        │  kemuxinxi_listxls.jsp
        │  kemuxinxi_updt.jsp
        │  left.jsp
        │  left2.jsp
        │  left3.jsp
        │  login.jsp
        │  logout.jsp
        │  main.jsp
        │  mod.jsp
        │  mod2.jsp
        │  mod3.jsp
        │  mygo.jsp
        │  panduanti_add.jsp
        │  panduanti_detail.jsp
        │  panduanti_list.jsp
        │  panduanti_listxls.jsp
        │  panduanti_updt.jsp
        │  right.jsp
        │  sh.jsp
        │  shijuanshengcheng_add.jsp
        │  shijuanshengcheng_list.jsp
        │  shijuanshengcheng_list2.jsp
        │  shijuanshengcheng_list3.jsp
        │  shijuanshengcheng_listxls.jsp
        │  shijuanshengcheng_updt.jsp
        │  shijuan_detail.jsp
        │  shijuan_detail2.jsp
        │  shijuan_detail3.jsp
        │  shijuan_detail4.jsp
        │  sy.jsp
        │  tiankongti_add.jsp
        │  tiankongti_detail.jsp
        │  tiankongti_list.jsp
        │  tiankongti_listxls.jsp
        │  tiankongti_updt.jsp
        │  top.jsp
        │  upload.jsp
        │  upload_re.jsp
        │  wendati_add.jsp
        │  wendati_list.jsp
        │  wendati_listxls.jsp
        │  wendati_updt.jsp
        │  xueshengxinxi_add.jsp
        │  xueshengxinxi_detail.jsp
        │  xueshengxinxi_list.jsp
        │  xueshengxinxi_listxls.jsp
        │  xueshengxinxi_updt.jsp
        │  xueshengxinxi_updt2.jsp
        │  yhzhgl.jsp
        │  zaixiandayi_add.jsp
        │  zaixiandayi_detail.jsp
        │  zaixiandayi_list.jsp
        │  zaixiandayi_list2.jsp
        │  zaixiandayi_list3.jsp
        │  zaixiandayi_list4.jsp
        │  zaixiandayi_listxls.jsp
        │  zaixiandayi_updt.jsp
        │  zaixiandayi_updtlb.jsp
        │  
        ├─attached
        ├─factory
        │      checkno.jsp
        │      getsonops.jsp
        │      getyao.jsp
        │      
        ├─frontfiles
        │  ├─css
        │  │      css.css
        │  │      
        │  └─js
        │          collection.js
        │          
        ├─images
        │  │  bg.gif
        │  │  bg_banner_menu.gif
        │  │  bg_header.gif
        │  │  bg_left_bc.gif
        │  │  bg_left_bl.gif
        │  │  bg_left_br.gif
        │  │  bg_left_ls.gif
        │  │  bg_left_rs.gif
        │  │  bg_left_tc.gif
        │  │  bg_left_tl.gif
        │  │  bg_left_tr.gif
        │  │  bg_login.png
        │  │  bg_nav.gif
        │  │  bg_tabedbtn.gif
        │  │  bg_th.gif
        │  │  bg_title.gif
        │  │  bg_tr.gif
        │  │  CssAdmin.css
        │  │  dialogclose.gif
        │  │  Edit.gif
        │  │  hsgbg.gif
        │  │  hsgbg2.gif
        │  │  icon-mail2.gif
        │  │  icon-phone.gif
        │  │  logo.png
        │  │  main_fs.gif
        │  │  main_hb.gif
        │  │  main_hl.gif
        │  │  main_hl2.gif
        │  │  main_hr.gif
        │  │  main_lf.gif
        │  │  main_ls.gif
        │  │  main_rc.gif
        │  │  main_rf.gif
        │  │  main_rs.gif
        │  │  menu_seprator.gif
        │  │  nav_pre.gif
        │  │  nopic.jpg
        │  │  qkjs.js
        │  │  skin.css
        │  │  the_formbtn.gif
        │  │  Tree.js
        │  │  TreeNode.js
        │  │  ts.gif
        │  │  Upload.gif
        │  │  
        │  └─tree
        │          arrow_collapsed.gif
        │          arrow_collapsed_hover.gif
        │          arrow_expanded.gif
        │          arrow_expanded_hover.gif
        │          empty.gif
        │          folder_closed.gif
        │          folder_open.gif
        │          tree_node.gif
        │          
        ├─js
        │  │  ajax.js
        │  │  dialogclose.gif
        │  │  dynamicImage.js
        │  │  dynamicImage.swf
        │  │  function.js
        │  │  jquery.js
        │  │  menu.js
        │  │  nopic.jpg
        │  │  onclock.JS
        │  │  popup.js
        │  │  popups.js
        │  │  prototype.lite.js
        │  │  
        │  └─My97DatePicker
        │      │  calendar.js
        │      │  WdatePicker.js
        │      │  
        │      ├─lang
        │      │      en.js
        │      │      zh-cn.js
        │      │      zh-tw.js
        │      │      
        │      ├─skin
        │      │  │  datePicker.gif
        │      │  │  WdatePicker.css
        │      │  │  
        │      │  ├─default
        │      │  │      datepicker.css
        │      │  │      img.gif
        │      │  │      
        │      │  └─whyGreen
        │      │          bg.jpg
        │      │          datepicker.css
        │      │          img.gif
        │      │          
        │      └─开发包
        │          │  readme.txt
        │          │  
        │          ├─lang
        │          │      en.js
        │          │      zh-cn.js
        │          │      zh-tw.js
        │          │      
        │          └─skin
        │              │  datePicker.gif
        │              │  WdatePicker.css
        │              │  
        │              ├─default
        │              │      datepicker.css
        │              │      img.gif
        │              │      
        │              └─whyGreen
        │                      bg.jpg
        │                      datepicker.css
        │                      img.gif
        │                      
        ├─kindeditor_a5
        │  │  kindeditor-all-min.js
        │  │  kindeditor-all.js
        │  │  kindeditor-min.js
        │  │  kindeditor.js
        │  │  license.txt
        │  │  
        │  ├─attached
        │  ├─examples
        │  │  │  auto-height.html
        │  │  │  colorpicker.html
        │  │  │  custom-plugin.html
        │  │  │  custom-theme.html
        │  │  │  default.html
        │  │  │  dialog.html
        │  │  │  dynamic-load.html
        │  │  │  file-dialog.html
        │  │  │  file-manager.html
        │  │  │  filter-mode.html
        │  │  │  image-dialog.html
        │  │  │  index.css
        │  │  │  index.html
        │  │  │  jquery-ui.html
        │  │  │  jquery.html
        │  │  │  jquery.js
        │  │  │  multi-image-dialog.html
        │  │  │  multi-language.html
        │  │  │  newline.html
        │  │  │  node.html
        │  │  │  paste-type.html
        │  │  │  qqstyle.html
        │  │  │  readonly.html
        │  │  │  simple.html
        │  │  │  uploadbutton.html
        │  │  │  url-type.html
        │  │  │  word-count.html
        │  │  │  
        │  │  └─jquery-ui
        │  │      ├─css
        │  │      │  └─smoothness
        │  │      │      │  jquery-ui-1.9.2.custom.css
        │  │      │      │  jquery-ui-1.9.2.custom.min.css
        │  │      │      │  
        │  │      │      └─images
        │  │      │              ui-bg_flat_0_aaaaaa_40x100.png
        │  │      │              ui-bg_flat_75_ffffff_40x100.png
        │  │      │              ui-bg_glass_55_fbf9ee_1x400.png
        │  │      │              ui-bg_glass_65_ffffff_1x400.png
        │  │      │              ui-bg_glass_75_dadada_1x400.png
        │  │      │              ui-bg_glass_75_e6e6e6_1x400.png
        │  │      │              ui-bg_glass_95_fef1ec_1x400.png
        │  │      │              ui-bg_highlight-soft_75_cccccc_1x100.png
        │  │      │              ui-icons_222222_256x240.png
        │  │      │              ui-icons_2e83ff_256x240.png
        │  │      │              ui-icons_454545_256x240.png
        │  │      │              ui-icons_888888_256x240.png
        │  │      │              ui-icons_cd0a0a_256x240.png
        │  │      │              
        │  │      └─js
        │  │              jquery-ui-1.9.2.custom.js
        │  │              jquery-ui-1.9.2.custom.min.js
        │  │              
        │  ├─jsp
        │  │  │  demo.jsp
        │  │  │  file_manager_json.jsp
        │  │  │  README.txt
        │  │  │  upload_json.jsp
        │  │  │  
        │  │  └─lib
        │  │          commons-fileupload-1.2.1.jar
        │  │          commons-io-1.4.jar
        │  │          json_simple-1.1.jar
        │  │          
        │  ├─lang
        │  │      ar.js
        │  │      en.js
        │  │      ko.js
        │  │      zh_CN.js
        │  │      zh_TW.js
        │  │      
        │  ├─plugins
        │  │  ├─anchor
        │  │  │      anchor.js
        │  │  │      
        │  │  ├─autoheight
        │  │  │      autoheight.js
        │  │  │      
        │  │  ├─baidumap
        │  │  │      baidumap.js
        │  │  │      index.html
        │  │  │      map.html
        │  │  │      
        │  │  ├─clearhtml
        │  │  │      clearhtml.js
        │  │  │      
        │  │  ├─code
        │  │  │      code.js
        │  │  │      prettify.css
        │  │  │      prettify.js
        │  │  │      
        │  │  ├─emoticons
        │  │  │  │  emoticons.js
        │  │  │  │  
        │  │  │  └─images
        │  │  │          0.gif
        │  │  │          1.gif
        │  │  │          10.gif
        │  │  │          100.gif
        │  │  │          101.gif
        │  │  │          102.gif
        │  │  │          103.gif
        │  │  │          104.gif
        │  │  │          105.gif
        │  │  │          106.gif
        │  │  │          107.gif
        │  │  │          108.gif
        │  │  │          109.gif
        │  │  │          11.gif
        │  │  │          110.gif
        │  │  │          111.gif
        │  │  │          112.gif
        │  │  │          113.gif
        │  │  │          114.gif
        │  │  │          115.gif
        │  │  │          116.gif
        │  │  │          117.gif
        │  │  │          118.gif
        │  │  │          119.gif
        │  │  │          12.gif
        │  │  │          120.gif
        │  │  │          121.gif
        │  │  │          122.gif
        │  │  │          123.gif
        │  │  │          124.gif
        │  │  │          125.gif
        │  │  │          126.gif
        │  │  │          127.gif
        │  │  │          128.gif
        │  │  │          129.gif
        │  │  │          13.gif
        │  │  │          130.gif
        │  │  │          131.gif
        │  │  │          132.gif
        │  │  │          133.gif
        │  │  │          134.gif
        │  │  │          14.gif
        │  │  │          15.gif
        │  │  │          16.gif
        │  │  │          17.gif
        │  │  │          18.gif
        │  │  │          19.gif
        │  │  │          2.gif
        │  │  │          20.gif
        │  │  │          21.gif
        │  │  │          22.gif
        │  │  │          23.gif
        │  │  │          24.gif
        │  │  │          25.gif
        │  │  │          26.gif
        │  │  │          27.gif
        │  │  │          28.gif
        │  │  │          29.gif
        │  │  │          3.gif
        │  │  │          30.gif
        │  │  │          31.gif
        │  │  │          32.gif
        │  │  │          33.gif
        │  │  │          34.gif
        │  │  │          35.gif
        │  │  │          36.gif
        │  │  │          37.gif
        │  │  │          38.gif
        │  │  │          39.gif
        │  │  │          4.gif
        │  │  │          40.gif
        │  │  │          41.gif
        │  │  │          42.gif
        │  │  │          43.gif
        │  │  │          44.gif
        │  │  │          45.gif
        │  │  │          46.gif
        │  │  │          47.gif
        │  │  │          48.gif
        │  │  │          49.gif
        │  │  │          5.gif
        │  │  │          50.gif
        │  │  │          51.gif
        │  │  │          52.gif
        │  │  │          53.gif
        │  │  │          54.gif
        │  │  │          55.gif
        │  │  │          56.gif
        │  │  │          57.gif
        │  │  │          58.gif
        │  │  │          59.gif
        │  │  │          6.gif
        │  │  │          60.gif
        │  │  │          61.gif
        │  │  │          62.gif
        │  │  │          63.gif
        │  │  │          64.gif
        │  │  │          65.gif
        │  │  │          66.gif
        │  │  │          67.gif
        │  │  │          68.gif
        │  │  │          69.gif
        │  │  │          7.gif
        │  │  │          70.gif
        │  │  │          71.gif
        │  │  │          72.gif
        │  │  │          73.gif
        │  │  │          74.gif
        │  │  │          75.gif
        │  │  │          76.gif
        │  │  │          77.gif
        │  │  │          78.gif
        │  │  │          79.gif
        │  │  │          8.gif
        │  │  │          80.gif
        │  │  │          81.gif
        │  │  │          82.gif
        │  │  │          83.gif
        │  │  │          84.gif
        │  │  │          85.gif
        │  │  │          86.gif
        │  │  │          87.gif
        │  │  │          88.gif
        │  │  │          89.gif
        │  │  │          9.gif
        │  │  │          90.gif
        │  │  │          91.gif
        │  │  │          92.gif
        │  │  │          93.gif
        │  │  │          94.gif
        │  │  │          95.gif
        │  │  │          96.gif
        │  │  │          97.gif
        │  │  │          98.gif
        │  │  │          99.gif
        │  │  │          static.gif
        │  │  │          
        │  │  ├─filemanager
        │  │  │  │  filemanager.js
        │  │  │  │  
        │  │  │  └─images
        │  │  │          file-16.gif
        │  │  │          file-64.gif
        │  │  │          folder-16.gif
        │  │  │          folder-64.gif
        │  │  │          go-up.gif
        │  │  │          
        │  │  ├─flash
        │  │  │      flash.js
        │  │  │      
        │  │  ├─image
        │  │  │  │  image.js
        │  │  │  │  
        │  │  │  └─images
        │  │  │          align_left.gif
        │  │  │          align_right.gif
        │  │  │          align_top.gif
        │  │  │          refresh.png
        │  │  │          
        │  │  ├─insertfile
        │  │  │      insertfile.js
        │  │  │      
        │  │  ├─lineheight
        │  │  │      lineheight.js
        │  │  │      
        │  │  ├─link
        │  │  │      link.js
        │  │  │      
        │  │  ├─map
        │  │  │      map.html
        │  │  │      map.js
        │  │  │      
        │  │  ├─media
        │  │  │      media.js
        │  │  │      
        │  │  ├─multiimage
        │  │  │  │  multiimage.js
        │  │  │  │  
        │  │  │  └─images
        │  │  │          image.png
        │  │  │          select-files-en.png
        │  │  │          select-files-zh_CN.png
        │  │  │          swfupload.swf
        │  │  │          
        │  │  ├─pagebreak
        │  │  │      pagebreak.js
        │  │  │      
        │  │  ├─plainpaste
        │  │  │      plainpaste.js
        │  │  │      
        │  │  ├─preview
        │  │  │      preview.js
        │  │  │      
        │  │  ├─quickformat
        │  │  │      quickformat.js
        │  │  │      
        │  │  ├─table
        │  │  │      table.js
        │  │  │      
        │  │  ├─template
        │  │  │  │  template.js
        │  │  │  │  
        │  │  │  └─html
        │  │  │          1.html
        │  │  │          2.html
        │  │  │          3.html
        │  │  │          
        │  │  └─wordpaste
        │  │          wordpaste.js
        │  │          
        │  └─themes
        │      ├─common
        │      │      anchor.gif
        │      │      blank.gif
        │      │      flash.gif
        │      │      loading.gif
        │      │      media.gif
        │      │      rm.gif
        │      │      
        │      ├─default
        │      │      background.png
        │      │      default.css
        │      │      default.png
        │      │      
        │      ├─qq
        │      │      editor.gif
        │      │      qq.css
        │      │      
        │      └─simple
        │              simple.css
        │              
        ├─META-INF
        │      MANIFEST.MF
        │      
        ├─upload
        │      1489032591773.png
        │      1489032613270.jpg
        │      1489033572747.jpg
        │      1489682062851.jpg
        │      1489682076308.jpg
        │      1489682092324.jpg
        │      1489682102712.jpg
        │      1489682112889.jpg
        │      1492030579249.jpg
        │      1492030835001.zip
        │      1492032507910.6.JPG
        │      1492032515586.zip
        │      1492033055116.zip
        │      
        └─WEB-INF
            │  web.xml
            │  
            ├─classes
            │  ├─control
            │  │      MainCtrl.class
            │  │      Upload.class
            │  │      
            │  ├─dao
            │  │      CommDAO.class
            │  │      
            │  └─util
            │          Info.class
            │          PageManager.class
            │          SetChar.class
            │          StrUtil.class
            │          
            └─lib
                    commons-fileupload-1.2.1.jar
                    commons-io-1.3.2.jar
                    json_simple-1.1.jar
                    jspsmartupload.jar
                    jxl.jar
                    msbase.jar
                    mssqlserver.jar
                    msutil.jar
                    mysql-connector-java-5.0.4-bin.jar
                    sqljdbc.jar
                    sqljdbc4.jar
                    

               
您可能感兴趣的

毕业设计作品信息
 • 用户:未登陆
 • 毕设币:0币[充值]
售价:150毕设币 下载源码
随手分享给你身边的同学,也许他们正需要!